Status prawny


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego.

Poradnia funkcjonuje w oparciu o :

1) Orzeczenie Wydziału Oświaty i Kultury PP RN z dnia 2 stycznia 1972 r w sprawie organizacji Powiatowej Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Wieluniu

2) Aktu Przekształcenia Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Wieluniu w Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wieluniu z dn. 24 sierpnia 1993 r. wydanego przez Kuratorium Oświaty w Sieradzu

3) Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 roku, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych( Dz. U. z 13 lutego 2013 r.  poz.199)

4) Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej ( Dz. U. z 2 grudnia 2010 r. Nr 228 poz. 1492.)

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U. z 2017, poz. 1743).

6) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r  poz. 1943 z późniejszymi zmianami )

7) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1189)

8)Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59 949)

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U. 2013 roku poz. 1257).

 

Celem poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagania    przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Poradnia jest placówką usługową, ogólnodostępną.

Korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

Działania diagnostyczne i terapeutyczne podejmowane są na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Teren działania poradni obejmuje powiat wieluński - w skład którego wchodzą następujące gminy:
- Wieluń - miasto i gmina
- Biała
- Czarnożyły
- Konopnica
- Mokrsko
- Osjaków
- Ostrówek
- Pątnów
- Skomlin
- Wierzchlas.

 

Informacja wytworzona przez:
Barbara Puchała
email: pppwielun@op.pl tel.:438434520 fax: 438430634
, w dniu:  22‑12‑2017 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  19‑09‑2005 12:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2017 09:36:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie